Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020

Ευρωπαϊκή Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στη μετατροπή του 2021 σε μια εκπληκτική χρονιά αναφορικά με την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ευρώπη και Παγκοσμίως

 

Το Δίκτυο Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDSN) και το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής (IEEP)δημοσίευσε στις 8 Δεκεμβρίου την Ευρωπαϊκή Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το2020. Πρόκειται για τη δεύτερη ανεξάρτητη ποσοτική Έκθεση αναφορικά με την πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών και άλλων ευρωπαϊκών χωρών ως προς την επίτευξη τωνΣτόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Συγκεκριμένα, η εν λόγω έκθεση αποτελεί μέρος της γενικήςσειράς των Εκθέσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDR), η οποία παρακολουθεί και καταγράφει τηναπόδοση και την πρόοδο των χωρών σε όλο τον κόσμο σε σχέση με τους 17 Στόχους ΒιώσιμηςΑνάπτυξης, όπως συμφωνήθηκαν από όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ το 2015.

Ο μετασχηματισμός των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης μπορεί να υποστηρίξει μια βιώσιμη καιδίκαιη ανάκαμψη

Ακόμη και πριν από την πανδημία του COVID-19, καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν βρισκόταν σε καλόδρόμο ως προς την επίτευξη των 17 ΣΒΑ που είχαν τεθεί στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία μεχρονικό ορίζοντα το 2030. Γενικά, οι σκανδιναβικές χώρες ήταν αυτές που σημείωσαν τις καλύτερεςεπιδόσεις αναφορικά με την επίτευξη των ΣΒΑ. Συγκεκριμένα, η Φινλανδία βρίσκεται στην κορυφήτου Δείκτη επίτευξης των ΣΒΑ της Ευρώπης για το 2020, ακολουθούμενη από τη Σουηδία και τηΔανία. Εντούτοις, η Ευρώπη αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες προκλήσεις αναφορικά με την υλοποίησητων ΣΒΑ στους τομείς της αειφόρου γεωργίας και της διατροφής, του κλίματος και τηςβιοποικιλότητας - και στην ενίσχυση της σύγκλισης του βιοτικού επιπέδου μεταξύ των χωρών και τωνπεριφερειών της.

Συνεπώς, η ανάκαμψη από την κρίση της πανδημίας, πρέπει να έχει ως στόχο να καταστήσει την ΕΕ πιο βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς, και πιο ανθεκτική βάσει της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας καινα μπορέσει να προχωρήσει στην επίτευξη των 17 ΣΒΑ. Αυτό μπορεί να γίνει κατορθωτό μέσα απότη στροφή σε δημόσιες επενδύσεις που να υποστηρίζουν πράσινες υποδομές, τη ψηφιοποίηση καιτην υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, ενώ ταυτόχρονα να συνοδεύεται από αυξημένεςπροσπάθειες και επενδύσεις στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων των Ευρωπαίωνπολιτών, και στην επιτάχυνση της σύγκλισης του βιοτικού επιπέδου. Αυτή πρέπει να συνοδεύεταιαπό αυξημένες προσπάθειες και επενδύσεις για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτωνσε ολόκληρη την Ευρώπη και για την επιτάχυνση της σύγκλισης του βιοτικού επιπέδου.

Η Κύπρος δεν βρίσκεται στο σωστό δρόμο

Η Ευρωπαϊκή Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2020, κατατάσσει την Κύπρο στην 29η θέση από τις31 Ευρωπαϊκές χώρες, δυο θέσεις περισσότερες από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Μάλιστα, ηΚύπρος κατατάσσεται στην κόκκινη κατηγορία (χαμηλότερη βαθμολογία) για την επίτευξη των 10από τους 17 ΣΒΑ, και χωρίς να έχει λάβει υψηλή βαθμολογία σε κανέναν από τους σχετικούς Δείκτες(δείτε το γράφημα παρακάτω).

 

 

Φυσικά, αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένα από αυτά τα αποτελέσματα πρέπει να ερμηνεύονται μεμεγάλη προσοχή, καθώς ανάλογα με τις πηγές συλλογής δεδομένων, οι πληροφορίες πουπεριλαμβάνονται σε αυτή την Έκθεση ενδέχεται να σχετίζονται με περιοχές που δεν βρίσκονται υπότον έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιπλέον, σε ότι αφορά ένα ευρύ φάσμαΔεικτών για κάθε Στόχο, η Κύπρος φαίνεται να αποδίδει εξαιρετικά καλά όπως για παράδειγμα στουςτομείς καταπολέμησης της φτώχειας, στην ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην τριτοβάθμιαεκπαίδευση, στον τομέα της Υγείας, στην ασφάλεια στην εργασία, στην επιστημονική συμβολή καιπαραγωγή, στις καθαρές παραλίες, και στα χαμηλά ποσοστά εγκληματικότητας.

Σε μια προσπάθεια που αποσκοπεί στη βελτίωση της απόδοσης της Κύπρου, το Δίκτυο Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης Κύπρου (SDSN Cyprus) έχει ξεκινήσει επαφές με την Κυβέρνηση και άλλουςενδιαφερόμενους φορείς από το δημόσιο, τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών,προκειμένου να βοηθήσει στην κατανόηση της κατάστασης και να σημειώσει η Κύπρος πρόοδο σετομείς όπου σημειώνονται κακές επιδόσεις.

 

Το Δίκτυο Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDSN) κινητοποιεί την επιστημονική και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη από τον ακαδημαϊκό χώρο, την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα για να υποστηρίξει την πρακτική επίλυση προβλημάτων για αειφόρο ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Το SDSN λειτουργεί από το 2012 υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και δημιουργεί εθνικά και περιφερειακά δίκτυα ιδρυμάτων γνώσης, θεματικά δίκτυα που εστιάζουν στη λύση και το SDGAcademy, ένα διαδικτυακό πανεπιστήμιο για βιώσιμη ανάπτυξη. Το Δίκτυο προωθεί την εφαρμογή της Ατζέντα του 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη, η οποία υιοθετήθηκε από όλα τα Κράτη Μέλη του ΟΗΕ το 2015.

Το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής (IEEP) με βάση τις Βρυξέλλες αποσκοπεί στην παραγωγή έρευνας βασισμένης σε απτά στοιχεία και πολιτικές γνώσεις σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους φορείς που περιλαμβάνουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, διεθνείς οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, κοινωνία των πολιτών και βιομηχανία. Ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με εμπειρία άνω των 40 ετών, το IEEP δεσμεύεται να προωθήσει την πολιτική βιωσιμότητας βασιζόμενο στις επιπτώσεις που προκαλούνται σε ολόκληρη την ΕΕ και τον κόσμο.

Το κυπριακό παράρτημα του Δικτύου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, Δίκτυο Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης Κύπρου (SDSNCyprus), (https://www.facebook.com/SDSNCyprus), ιδρύθηκε τον Μάιο του 2020 και επιδιώκει την αγαστή συνεργασία με όλους τους τομείς της κοινωνίας για τη βελτίωση των επιδόσεων της χώρας στην εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο των δράσεών του στοχεύει στη συγκέντρωση και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών, την ευαισθητοποίηση και την προώθηση της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη. Το Δίκτυο Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης Κύπρου λειτουργεί υπό την αιγίδα του CyprusResearchandEducationalFoundation (CREF). Το Συμβούλιο του SDSN Κύπρου απαρτίζεται μέχρι στιγμής από πέντε πανεπιστήμια/ερευνητικούς οργανισμούς (Ινστιτούτο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Frederick, Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) και τρεις Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (BirdlifeCyprus, CYMEPA, AKTI).

 

Κατεβάστε διαδικτυακά την Έκθεση:

Ιστοσελίδα:https://sdgindex.org/EU

Οπτικοποιημένα Δεδομένα:https://eu-dashboards.sdgindex.org/

Δεν υπάρχουν σχόλια: