Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021

Παράταση ισχύος και αύξηση ανώτατων ορίων των δανείων των Σχεδίων για επιδότηση επιτοκίου νέων στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων

 

Δήλωση Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη για παράταση ισχύος και αύξηση ανώτατων ορίων των δανείων των Σχεδίων για επιδότηση επιτοκίου νέων στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων

Στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για ενίσχυση της οικονομίας λόγω των επιπτώσεων από την εξάπλωση της πανδημίας COVID-19, το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 17 Φεβρουαρίου 2021 αποφάσισε την παράταση αλλά και την σημαντική ενίσχυση των δύο σχεδίων επιδότησης του επιτοκίου για στεγαστικά αλλά και επιχειρηματικά δάνεια.

Όσον αφορά τη στήριξη των νοικοκυριών, των νέων ζευγαριών και γενικά των συμπολιτών μας που επιθυμούν να συνάψουν στεγαστικό δάνειο για σκοπούς ιδιοκατοίκησης αποφασίστηκε:

Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίου Νέων Στεγαστικών Δανείων 

(α) Η εξάμηνη παράταση του Σχεδίου Επιδότησης Επιτοκίου Νέων Στεγαστικών Δανείων από 30/06/2021 μέχρι τις 31/12/2021. Δηλαδή, η νέα καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα τα οποία συμμετέχουν στο Σχέδιο μπορούν να εγκρίνουν αιτήσεις δυνητικών δανειοληπτών για εισαγωγή στο Σχέδιο είναι η 31/12/2021. Η υλοποίηση της παράτασης έχει άμεση ισχύ από τις 17/02/2021.

(β) Η αύξηση του ανώτατου ποσού δανείου στις €400.000 από €300.000 που είναι σήμερα, με άμεση ισχύ από τις 17/02/2021. Δηλαδή το συνολικό ποσό ανώτατης επιδότησης ανέρχεται πλέον στις €24,000.

Η διάρκεια επιδότησης του επιτοκίου είναι τέσσερα χρόνια, από την ημερομηνία της πρώτης εκταμίευσης του δανείου και το ύψος επιδότησης του επιτοκίου μέχρι 1,5 ποσοστιαία μονάδα.

Διευκρινίζεται ότι όσοι έχουν αιτηθεί, εγκριθεί ή/και δανειοδοτηθεί για ποσό δανείου μέχρι €300.000 δύναται να αιτηθούν επιπλέον ποσού δανείου με το συνολικό ποσό του δανείου όμως να μην υπερβαίνει τις €400.000, νοουμένου ότι πληρούνται όλες οι άλλες πρόνοιες του Σχεδίου.

Ως εκ τούτου, θα αναρτηθεί αναθεωρημένο Σχέδιο για την Επιδότηση Επιτοκίου Νέων Στεγαστικών Δανείων.

 

 

 

Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων για Νέα Επιχειρηματικά Δάνεια

Σε ό,τι αφορά το Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων για Νέα Επιχειρηματικά Δάνεια αποφασίστηκε:

(α) Η εξάμηνη παράταση του Σχεδίου από 30/06/2021 μέχρι τις 31/12/2021 νοουμένου ότι θα τύχει της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως συμβατή με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων.

(β) Η αύξηση των ορίων δανεισμού για τα Νέα Επιχειρηματικά Δάνεια σε αυτοτελώς εργαζομένους και επιχειρήσεις, νοουμένου ότι θα τύχει της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως συμβατή με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, ως ακολούθως:

     I.        Στο €1,8 εκ. ανά αυτοτελώς εργαζόμενο ή επιχείρηση από €800.000 που είναι σήμερα.

    II.        Στις €270.000 ανά αυτοτελώς εργαζόμενο ή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας από €120.000 που είναι σήμερα.

  III.        Στις €225.000 ανά αυτοτελώς εργαζόμενο ή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων από €100.000 που είναι σήμερα.

(γ) Η τιμολόγηση των δανείων που παραχωρούνται μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου και του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων να δύναται να χρησιμοποιεί διαφορετικές ληκτότητες του Euribor (π.χ. 1 μήνας, 3, 6 ή 12 μήνες) αντί την τιμολόγηση με Euribor – 6 μηνών που ορίζει το Σχέδιο.

Η μέγιστη επιδότηση του επιτοκίου θα είναι τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης εκταμίευσης ως ακολούθως:

  • Τα πρώτα δύο χρόνια θα επιδοτείται το επιτόκιο μέχρι 3,5 ποσοστιαίες μονάδες για όλες τις επιχειρήσεις.
  • Τον τρίτο μέχρι τέταρτο χρόνο θα επιδοτείται το επιτόκιο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για ΜΜΕ και 1,5 ποσοστιαίες μονάδες για τις μεγάλες επιχειρήσεις,

Σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις:

1.    Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο δεν μπορούν να προβούν σε απολύσεις πέραν του 2% του προσωπικού που απασχολούν κατά την ημερομηνία έγκρισης του Σχεδίου από την ΕΕ χωρίς αντικατάσταση (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση χωρίς προειδοποίηση), για περίοδο έξι μηνών.

2.    Τα δάνεια δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της αποπληρωμής υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων είτε εξυπηρετούμενων είτε μη.

3.    Καλύπτει δάνεια που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν από την 1/3/2020 μέχρι 31/12/2021.

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, ο συνολικός αριθμός στεγαστικών δανείων ανήλθαν στα 2.237, όπου αφορά συνολικό ποσό δανείων (ποσό σύμβασης δανείου) περίπου 301 εκ. ευρώ και μέσο επιτόκιο 1.67%.

Ο συνολικός αριθμός επιχειρηματικών επιδοτούμενων δανείων ήταν 339, που αφορά συνολικό ποσό δανείων (ποσό σύμβασης δανείου) περίπου 87 εκ. ευρώ και μέσο επιτόκιο 2.96%.

Αναμφίβολα, τα σχέδια επιδότησης των επιτοκίων έχουν βοηθήσει τόσο τους συμπολίτες μας αλλά και την ευρύτερα αγορά. Με τη νέα ενίσχυση του προγράμματος μέσω της παράτασης τους αλλά και της σημαντικής αύξησης των οροφών, αναμένεται ότι μέχρι το τέλος του έτους, το σύνολο των επιχορηγημένων από το κράτος δανείων θα ξεπεράσει το 1 δις Ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: