Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Νέα παρέμβαση Μιχάλη Μιχαήλ

Μιχάλης Μιχαήλ
υποψ. δημοτικός σύμβουλος Πάφου - ΕΛΑΜ

Νέα δυναμική παρέμβαση έρχεται από τον υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο Πάφου με το ΕΛΑΜ Μιχάλη Μιχαήλ ο οποίος παραθέτει στοιχεία. 


"Να πως εξαφανίζονται τα λεφτά !!
Βάζοντας μελετητές !!
Εγκρίνανε το έργο το ξεκίνησαν και δεν ξέρανε στο μέσω της κατασκευής τι θα τοποθετούσαν και τα πληρώνουμε εμείς" !! 

(γ) Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας προς το Αεροδρόμιο Πάφου – Αρ. Συμβ. PS/C/530. Εργασίες ΑΗΚ – Τροποποίηση Σχεδίων. Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 27.6.2011, η καθορισθείσα ημερομηνία αποπεράτωσης ήταν στις 23.6.2013, και το ποσό του συμβολαίου ανερχόταν σε €14.222.000. Ο Μελετητής του έργου περιέλαβε στα έγγραφα του συμβολαίου, τα σχέδια και τα δελτία ποσοτήτων των εργασιών για την κατασκευή των σκαμμάτων της ΑΗΚ, με βάση τη μελέτη της Αρχής. Κατά την εκτέλεση του έργου, ο Εργολάβος με επιστολή του προς τον Μηχανικό του έργου ημερ. 16.3.2012, ανέφερε ότι (ι) τα σκάμματα διασταυρώσεων, όπως αυτά φαίνονταν στα σχέδια, δεν συμφωνούσαν με τα τυπικά σκάμματα διασταυρώσεων που περιλαμβάνονταν στο δελτίο ποσοτήτων, (ιι) η ΑΗΚ δεν ήταν σε θέση να προμηθεύσει τον Εργολάβο με τις απαραίτητες σωλήνες και εξαρτήματα για την κατασκευή των σκαμμάτων και, (ιιι) στα σχέδια του συμβολαίου δεν καθοριζόταν ο τύπος και η θέση των σκαμμάτων που θα κατασκευάζονταν στα πεζοδρόμια.Για επίλυση των πιο πάνω προβλημάτων, η Αρχή υπέβαλε αναθεωρημένα σχέδια, βάσει των οποίων το επιπλέον κόστος, αναμενόταν να ανέλθει στο ποσό των €72.052. Περαιτέρω, λόγω των πιο πάνω αδυναμιών στη μελέτη, προκλήθηκε καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών, με αποτέλεσμα ο Εργολάβος να υποβάλει απαίτηση για δικαιολογημένη παράταση χρόνου 48 εργάσιμων ημερών. Η Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΤΕΑΑ) αφού μελέτησε το θέμα, εισηγήθηκε στην ΚΕΑΑ την έγκριση του ποσού των €72.052, καθώς και την παραχώρηση στον Εργολάβο παράτασης χρόνου 23 εργάσιμων ημερών, με οικονομική αποζημίωση.Παράλληλα, η ΤΕΑΑ εισηγήθηκε όπως το Τμήμα απαιτήσει από την ΑΗΚ, να καταβάλει το ποσό που θα πληρωθεί ως οικονομική αποζημίωση στον Εργολάβο, για την πιο πάνω καθυστέρηση.