Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Διάταγμα Γεωργιάδη για μειώσεις μισθών στη ΣΚΤ μέχρι και 25%

Διάταγμα για ενιαία μείωση των αποδοχών και ωφελημάτων του προσωπικού της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ) κατά 3% και κλιμακωτή μείωση επί των ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών, κατά 8%-25%, ξεκινώντας από τις 13.001 ευρώ και άνω, 


εξέδωσε τη Τετάρτη  ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, με τη σύμφωνη γνώμη και εισήγηση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
Επιπλέον, οι συνεισφορές του εργοδότη στο Ταμείο Προνοίας των υπαλλήλων της ΣΚΤ μειώνονται κατά επτά τοις εκατόν (7%), ποσοστό το οποίο υπολογίζεται στο σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών, όπως προκύπτει μετά τη μείωση των αποδοχών.
Συγκεκριμένα, οι κλιμακωτές μειώσεις 8%-25% επί των ακαθάριστων αποδοχών είναι οι ακόλουθες:
Ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές από 0 - 13.000 ευρώ μείωση 0%, από 13.001 - 19.500 μείωση 8%, από 19.501 - 26.000 μείωση 11,50%, από 26.001 - 32.500 μείωση 15%, από 32.501 - 39.000 μείωση 18,50%, από 39.001 - 45.500 μείωση 20,50%, από 45.501 - 52.000 μείωση 24% και από 52.001 ευρώ και άνω μείωση 25%.
Επίσης, στο διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών αναφέρεται ότι η τελική απόφαση για την ημερομηνία εφαρμογής της μείωσης των αποδοχών και ωφελημάτων του προσωπικού λαμβάνεται από την Επιτροπεία της ΣΚΤ.
Το παρόν Διάταγμα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
Στο Διάταγμα αναφέρεται ότι, Επειδή σε περιόδους χρηματοοικονομικών κρίσεων το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου δύναται να προχωρεί, μεταξύ άλλων, σε λήψη μέτρων στήριξης περιλαμβανομένης της ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης και αποκατάστασης της κεφαλαιακής επάρκειας χρηματοοικονομικού οργανισμού προς αντιμετώπιση προβλημάτων κεφαλαιακής ανεπάρκειας, σε περίπτωση που η μη λήψη μέτρων στήριξης του εν λόγω χρηματοοικονομικού οργανισμού δύναται να επιφέρει σοβαρές αρνητικές συνέπειες στη χρηματοοικονομική σταθερότητα, και
Επειδή, το επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προνοεί την ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα μέσω της ανακεφαλαιοποίησης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ /Κεντρικός Φορέας, μετά από αναδιάρθρωση του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα, όπως προβλέπεται στο συμφωνημένο έγγραφο στρατηγικής, και
Επειδή, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει υποβάλει σχετική εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για κεφαλαιακή στήριξη της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Λτδ / Κεντρικός Φορέας,
Ο Υπουργός Οικονομικών ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από τα άρθρα 4(1)(α)(iii), 5, 6, 7(2), 8, 9, 14 και 15 των περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμων του 2011 έως (Αρ. 3) του 2013, κατόπιν εισήγησης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και με τη σύμφωνη γνώμη αυτής, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:
1. To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Ανακεφαλαιοποίησης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου /Κεντρικός Φορέας (ΣΚΤ/ΚΦ), Τροποποιητικό Διάταγμα του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με το περί της Ανακεφαλαιοποίησης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου /Κεντρικός Φορέας (ΣΚΤ/ΚΦ) Διάταγμα του 2013, (που στο εξής θα αναφέρεται ως το «βασικό διάταγμα») και το βασικό διάταγμα μαζί με το παρόν Διάταγμα θα αναφέρονται μαζί ως το περί της Ανακεφαλαιοποίησης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου /Κεντρικός Φορέας (ΣΚΤ/ΚΦ), Διάταγμα του 2013 και 2014.
2. Η παράγραφος 7 του βασικού διατάγματος, αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο 7:
«7.-(1) Με βάση έκθεση αποτίμησης της αξίας των μετοχών της ΣΚΤ που πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητο οίκο δυνάμει της παραγράφου 6 του βασικού διατάγματος, το ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου της Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δομή της ΣΚΤ ανέρχεται στο ενενήντα εννέα τοις εκατόν (99%) και των υφιστάμενων μετόχων της ΣΚΤ στο ένα τοις εκατόν (1%). Προς αυτόν τον σκοπό, ιδρύεται συνεργατική εταιρεία συμμετοχών της ΣΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, στην οποία μεταφέρονται οι υφιστάμενοι μέτοχοι της ΣΚΤ με συμμετοχή στο κεφάλαιο της, ανάλογη με τη συμμετοχή που έκαστος μέτοχος είχε στο μετοχικό κεφάλαιο της ΣΚΤ.
(2) Ανεξαρτήτως των προνοιών του άρθρου 31Α του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 14 του Νόμου όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στο βασικό διάταγμα και τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 14 του βασικού διατάγματος, η ονομαστική αξία των μετοχών της ΣΚΤ ανέρχεται στο ένα ευρώ και εικοσιοκτώ σεντ (€ 1,28 ) ανά μετοχή.
(3) Το ποσοστό συμμετοχής της ΣΚΤ στην ιδιοκτησιακή δομή έκαστου συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος ανέρχεται στο 99% ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής της Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δομή της ΣΚΤ και παραμένει αμετάβλητο, καθ όλη την περίοδο που η Δημοκρατία συμμετέχει στην ιδιοκτησιακή δομή της ΣΚΤ. Το υπόλοιπο 1% της συμμετοχής στην ιδιοκτησιακή δομή και στα δικαιώματα ψήφου έκαστου ΣΠΙ θα ανήκει στους υφιστάμενους του μετόχους. Για το σκοπό αυτό, ιδρύεται σε έκαστο ΣΠΙ, συνεργατική εταιρεία συμμετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, στην οποία μεταφέρονται οι υφιστάμενοι μέτοχοι του ΣΠΙ, με συμμετοχή στο κεφάλαιο του, ανάλογη με τη συμμετοχή που έκαστος μέτοχος είχε στο μετοχικό κεφάλαιο του ΣΠΙ».
3. Η υποπαράγραφος (3) της παραγράφου 9 του βασικού διατάγματος, αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (3):
«(3) Το ποσοστό επαναγοράς από την ΣΚΤ της αρχικής συμμετοχής της Δημοκρατίας στην ΣΚΤ με την χρησιμοποίηση των συσσωρευμένων κερδών που αναλογούν στη Δημοκρατία τα οποία υπερβαίνουν την ελάχιστη ανατοκιζόμενη σωρευτική απόδοση προς τη Δημοκρατία υπολογίζεται με βάση την εξής εξίσωση:
Το ποσοστό επί τοις εκατόν των μετοχών που ανήκαν αρχικά στη Δημοκρατία μετά την ανακεφαλαιοποίηση που αποκτούνται μέσω της ενεργοποίησης του δικαιώματος επαναγοράς μέσω της χρήσης σωρευτικών κερδών που αναλογούν στη Δημοκρατία στο βαθμό που αυτά υπερβαίνουν την ελάχιστη ανατοκιζόμενη σωρευτική απόδοση από την πιο πρόσφατη ημερομηνία ενεργοποίησης του δικαιώματος επαναγοράς ισούται { [σωρευτικά Κέρδη που αναλογούν στη Δημοκρατία από την ημερομηνία της πιο πρόσφατης άσκησης του δικαιώματος επαναγοράς] μείον [ σωρευτική ελάχιστη απαιτούμενη απόδοση από την ημερομηνία της πιο πρόσφατης άσκησης του δικαιώματος επαναγοράς ] } διαιρούμενο διά [1,500,000,000] όπου
Ελάχιστη απαιτούμενη απόδοση για το έτος t, στην οποία μέρισμα καταβλήθηκε την ημέρα Υ του έτους (αν δεν καταβλήθηκε μέρισμα, τότε Y = 0) =
{10% x [ (Y/365) X ( Κεφαλαιακή Ενίσχυση από τη Δημοκρατία στο τέλος του έτους t-1 ) ] } + {10% x [ (365 – Y) / 365)] X [ ( Κεφαλαιακή Ενίσχυση από τη Δημοκρατία στο τέλος του έτους t-1 ) – (Μερίσματα που πληρώθηκαν στη Δημοκρατία κατά την ημέρα Y του έτους t) ] }
Κεφαλαιακή Ενίσχυση από τη Δημοκρατίας στο τέλος του έτους t
= [Κεφαλαιακή ενίσχυση από τη Δημοκρατία στο τέλος του έτους t-1] - [ Μερίσματα που καταβλήθηκαν στη Δημοκρατία κατά το έτος t] + [ Ελάχιστη απαιτούμενη απόδοση για το έτος t]
Κεφαλαιακή ενίσχυση από τη Δημοκρατία στο τέλος του έτους 0 = € 1,500,000,000
Κέρδη που αναλογούν στη Δημοκρατία κατά το έτος t = Ποσοστό συμμετοχής της Δημοκρατίας Χ { [ Αύξηση στα αποθεματικά κατά το έτος t] + [ Μερίσματα που καταβλήθηκαν κατά το έτος t] }.».
4. H παράγραφος 13 του βασικού διατάγματος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά την υποπαράγραφο 9, της νέας υποπαραγράφου 9Α:
«9Α. Η μείωση των αποδοχών και ωφελημάτων του προσωπικού της ΣΚΤ εφαρμόζεται κλιμακωτά ως ακολούθως:
(α) Ενιαία αποκοπή ύψους τρία τοις εκατόν (3%) επί του συνόλου των ακαθάριστων αποδοχών∙
(β) Μείωση από μηδέν τοις εκατόν (0%) έως εικοσιπέντε τοις εκατόν (25%) με βάση την πιο κάτω κλίμακα ακαθάριστων αποδοχών:
(γ) Οι συνεισφορές του εργοδότη στo Ταμείo Προνοίας των υπαλλήλων της ΣΚΤ μειώνεται κατά επτά τοις εκατόν (7%), ποσοστό το οποίο υπολογίζεται στο σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών όπως προκύπτει μετά την μείωση που αναφέρεται πιο πάνω:
Νοείται ότι, η τελική απόφαση για την ημερομηνία εφαρμογής της μείωσης των αποδοχών και ωφελημάτων του προσωπικού λαμβάνεται από την Επιτροπεία της ΣΚΤ».


5. Το παρόν Διάταγμα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.