Τετάρτη 26 Μαΐου 2021

Δείτε πότε ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τα Ειδικά Επιδόματα Μαϊου 2021

Αποφάσεις Υπουργού σχετικά με την εφαρμογή των Ειδικών Σχεδίων για τον Μάιο του 2021

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκαν σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι Αποφάσεις της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με την εφαρμογή των Ειδικών Σχεδίων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ιού COVID 19, για την περίοδο από την 1η Μαΐου 2021 μέχρι την 31η Μαΐου 2021.

Συγκεκριμένα, οι Αποφάσεις αφορούν στα ακόλουθα Ειδικά Σχέδια:

1. Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Απόφαση Αρ. 119, Κ.Δ.Π. 216/2021)(Αίτηση ΕΕΑ.9 ή ΕΕΑ.14),

2. Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων, οι οποίες επηρεάζονται από τον Τουρισμό (Απόφαση Αρ. 120, Κ.Δ.Π. 217/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.10 ή ΕΕΑ.11),

3. Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Απόφαση Αρ. 121, Κ.Δ.Π. 218/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.3),

4. Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Απόφαση Αρ. 122, Κ.Δ.Π. 219/2021)(Αίτηση ΕΕΑ.4),

5. Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων (Απόφαση Αρ. 123, Κ.Δ.Π. 220/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.8),

6. Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων Απόφαση (Απόφαση Αρ. 124, Κ.Δ.Π. 221/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.5) και

7. Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Λόγους Υγείας (Απόφαση Αρ. 125, Κ.Δ.Π. 222/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.15).

8. Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για τη Φροντίδα Παιδιών (Απόφαση Αρ. 126, Κ.Δ.Π. 223/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.16)

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια Μαΐου 2021 θα αναρτηθούν στην ειδική ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy την Παρασκευή, 28 Μαΐου 2021. Τονίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια για την περίοδο από την 1η Μαΐου 2021 μέχρι την 31η Μαΐου 2021 είναι τα μεσάνυκτα της Δευτέρας, 7 Ιουνίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση που τους αφορά εγκαίρως δεδομένου ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα είναι διαθέσιμες για χρήση μετά από την πιο πάνω καταληκτική ημερομηνία και δεν θα γίνονται αποδεκτά οποιαδήποτε αιτήματα για εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων.

Τονίζεται ότι για να είναι εφικτή η καταβολή των Ειδικών Επιδομάτων θα πρέπει να υποβληθεί και η κατάλληλη Δήλωση Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού που αναφέρεται στην κάθε αίτηση, νοουμένου ότι δεν έχει ήδη υποβληθεί και επιβεβαιωθεί.

Επιπλέον, οι Όμιλοι Εταιρειών, οι οποίοι επιθυμούν οι εταιρείες του Ομίλου που ασχολούνται με την ίδια οικονομική δραστηριότητα να θεωρηθούν ως μια ενιαία αίτηση για συμμετοχή του Ομίλου σε Ειδικό Σχέδιο που εφαρμόζεται κατά την περίοδο από την 1η Μαΐου 2021 μέχρι την 31η Μαΐου 2021, θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέσω του εντύπου που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy με σκοπό την παραχώρηση έγκρισης από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το έντυπο θα πρέπει να αποστέλλεται, δεόντως συμπληρωμένο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση omiloi@mlsi.gov.cy. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που Όμιλοι Εταιρειών έχουν ήδη εξασφαλίσει την έγκριση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για υποβολή μιας, ενιαίας αίτησης δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτημα.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

26 Μαΐου 2021


Δεν υπάρχουν σχόλια: